Giải Đấu Liên Phòng Máy Hải Phòng

Thành phố: Hải Phòng
Địa điểm thi đấu: Hải Phòng
thời gian thi đấu: 08 giờ ngày 14-05-2017 .
Lệ phí: Miễn phí
Liên hệ: CTV Esport Hải Phòng Mr. Phúc 0123 5992992

thông báo giải đấu
Mode thi đấu: Đấu Giải
Game type: 5 vs 5
Map type: Summoner’s Rift
Forum URL:

Số đội đăng kí tối thiểu: 8
Số đội đăng kí tối đa: 16
Thành viên tối thiểu trong một team: 5
Thành viên tối đa trong một team: 7
Luật thi đấu: Luật thi đấu thông dụng

thời gian thi đấu: 14-05-2017 đến 14-05-2017
thời gian đăng kí: 09-05-2017 đến 14-05-2017