Theo bạn thì mãnh thú nào sẽ chiếm vị trí đầu tiên đây?