Hoang mang với pha lật kèo kinh điển của Box Box khi chỉ còn 14 HP